Domovní řád

Pravidla pro užívání společných částí – domovní řád
DOMOVNÍ ŘÁD
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi vlastníky a nájemníky je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a stanovami společenství.
S tímto domovním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni obyvatelé domu (vlastníci – členové společenství vlastníků, nájemníci – nájemci bytových jednotek a jejich rodinní příslušníci).
Požadavky domovního řádu musí plnit i příchozí osoby a jejich zvířata. Za to, že se tak stane, zodpovídá ten, kdo příchozí pozval (vlastník, podnájemník, nájemník, objednatel služby nebo práce).
Čl. 2
Základní pojmy
1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní kóje, spížní komora mimo byt apod.)
4. Společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kočárkárny, rozvody teplé a studené vody (po bytový uzávěr), rozvody tepla (až po uzávěry radiátorů), hlavní rozvody kanalizace (až po bytovou odbočku), rozvody plynu (až po bytový uzávěr), el. energie (až po hlavní bytový jistič u měření el. energie), společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, hromosvody a sdělovací rozvody, dále se za společné části domu považují příslušenství domu a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.
5. Vlastníkem (bytu či nebytového prostoru) se rozumí osoba nebo osoby, které jsou zapsány jako majitelé u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Chomutově.
6. Nájemníkem se rozumí osoba nebo osoby, včetně právnických osob, které mají od jednoho vlastníka pronajatý byt či nebytový prostor, nebo které mají pronajatý společný prostor domu nebo jeho část.
Čl. 3
Práva a povinnosti vlastníků
1. Základní práva a povinnosti z vlastnictví bytu (nebytových prostor) jsou stanoveny občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a Stanovami společenství vlastníků domu.
2. Základní povinností vlastníka bytové jednotky v domě, vyplývající ze zákona, je platit řádně a včas příspěvek do fondu oprav a zálohy na služby podle aktuálního rozpisu plateb. Termín úhrady je stanoven ve stanovách společenství vlastníků.
3. Pokud vlastníkovi vznikne dluh na platbách příspěvku do fondu oprav a záloh na služby, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat výbor společenství. Postup při řešení dluhu vlastníka vůči společenství řeší stanovy společenství v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
4. Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout nebo přenechat do užívání třetí osobě, je i nadále zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se Stanovami společenství a jeho Domovním řádem. Pro toho, kdo příslušnou část objektu využívá, je nadále používáno označení „uživatel“.
5. Vlastník bytové jednotky je dále povinen:
a) oznámit správci domu počet osob, které budou byt užívat, aby bylo možno stanovit výši měsíčních záloh na služby a neprodleně správci ohlásit každou změnu v počtu osob užívajících bytovou jednotku vlastníka,
b) v případě pronájmu bytové jednotky oznámit vedení společenství vlastníků svou korespondenční adresu a telefon pro případ havarijních situací, případně e-mailovou adresu za účelem doručování důležitých informací.
c) Informovat vedení společenství vlastníků o počtu osob užívajících pronajatý byt, a základní informace o nájemci bytu (příjmení, jméno, telefonní číslo)
6. Vlastníci a nájemníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním vlastníkům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
7. Vlastníci a nájemníci jsou povinni po předchozím oznámení umožnit vstup do bytu či nebytového prostoru za účelem provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
8. Vlastník je povinen učinit opatření, aby v případě naprosté nutnosti (porucha vodovodního potrubí nebo elektrického vedení, při požáru apod.) a pro provedení oprav schválených Společenstvím vlastníků, mohla být zpřístupněna jeho jednotka. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu za přítomnosti policie nebo min. dvou nestranných svědků i bez souhlasu vlastníka.
9. V zájmu předcházení násilného otevření bytu (nebytových prostor) z důvodu havárie apod., se doporučuje, aby v případě déle trvající nepřítomnosti uživatele bytu, vlastník
bytové jednotky oznámil společenství adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
10. Každý vlastník má právo svoji bytovou jednotku na své náklady zdokonalovat a zvyšovat její komfort. Tyto změny musí být v souladu se stavebním zákonem, statikou domu, s jeho konstrukcí a technickým řešením. Z těchto důvodů je vlastník povinen požádat společenství vlastníků o souhlas k úpravám v bytě, které se týkají společných rozvodů a provedení stavebních úprav ve smyslu obecně závazných předpisů. Bez souhlasu není možno práce zahájit. V případě provedení nepovolených úprav nebo úprav bez předchozího souhlasu společenství vlastníků, může statutární orgán společenství vlastníků vlastníka žádat, aby tyto úpravy byly uvedeny do původního stavu na náklady vlastníka jednotky a to ve stanovené lhůtě. Každý, kdo provádí jakékoli úpravy, zodpovídá za škody vzniklé v jednotlivých bytech a na společných prostorech.
11. Pokud vlastník v rámci zvelebování své bytové jednotky hodlá vyměnit jedno nebo více topných těles, je povinen tento záměr nejprve konzultovat se správcem domu a v součinnosti s ním dbát na to, aby byla dodržena správná velikost topných těles, která je v souladu s technickými předpisy a odpovídá velikosti podlahové plochy místnosti, ve které je topné těleso vyměňováno.
Čl. 4
Držení domácích zvířat
1. Vlastník bytu (uživatel) a příslušníci jeho společné domácnosti nesou plnou odpovědnost z domácí zvířata (psi, kočky, morčata apod.), která jsou v bytě držena.
2. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je držitel domácího zvířete povinen ve společných prostorách domu a jeho okolí zamezit volnému pobíhání jím držených zvířat, dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory, jakož i venkovní okolí domu, a dojde-li k znečištění, je povinen vše neprodleně odstranit. Dále je povinen důsledně dbát základních pravidel hygieny a pečovat o to, aby držení zvířat nedávalo podnět k rušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.
3. V případě oprávněné stížnosti jiného uživatele na obtěžování hlukem, zápachem, agresivitou nebo jiným způsobem, výbor společenství předá záležitost k řešení příslušnému odboru Městského úřadu Chomutov.
Čl. 5
Užívání společných částí (prostor a zařízení) domu
1. Společné prostory se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí, pokud některá místnost není přímo určená pro uskladnění např. kol, dětských kočárku apod. Uživatel bytu může využít společné prostory pro své účely jen na dobu nezbytně nutnou (nejdéle 6 měsíců) a to tak, aby tím nebyla pro ostatní uživatele omezena funkce společného prostoru. O svém úmyslu se musí dohodnout s výborem společenství.
2. Vlastníci a nájemníci jsou povinni zejména zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně a dbát na to, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
3. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.
4. Zjistí-li někdo jakoukoliv závadu na společné části domu, je povinen ji neprodleně oznámit buď písemným, osobním či tel. sdělením (dle závažnosti závady) členu výboru společenství vlastníků nebo správci objektu.
5. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.
Čl. 6
Vyvěšování a vykládání věcí
1. Vlastníci bytu a nájemníci nesmí bez souhlasu společenství umísťovat na vnější konstrukce (např. lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár) jakákoliv zařízení a předměty.
2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
Čl. 7
Zajištění pořádku a čistoty v domě
1. Vlastníci, nájemníci a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
2. Na chodbách a schodištích není dovoleno větrání bytů do vnitřních prostor domu.
3. Ve všech společných prostorech domu (na chodbách, ve sklepích) je zakázáno kouření. Klepání cigaretového popela z otevřených oken bytových jednotek nebo lodžií je zakázáno. Taktéž je zakázáno vyhazování nedopalků cigaret z oken bytových jednotek nebo lodžií domu.
4. Vlastníci a nájemníci zajišťují pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. Jsou povinni provádět minimálně jednou týdně úklid společných prostor přilehlých k bytu – podle patrového rozpisu (chodba před byty). Pokud nebude úklid prováděn dlouhodobě (max. 2 měsíce) bude tento úklid zajištěn výborem společenství vlastníků na náklady vlastníka dané bytové jednotky.
5. Dále vlastníci a nájemníci zajišťují úklid společných prostor – výtahu, vstupní haly, prostoru vchodových dveří, přístupového chodníku k bytovému domu a sklepních prostor. V zimním období se tato povinnost vztahuje i na zajištění schůdnosti přístupového chodníku (hrablo, koště a posyp zajistí výbor společenství). Úklid se provádí dle rozpisu služeb, připraveného pověřeným členem výboru společenství vlastníků. Doba trvání jednoho úklidového cyklu je týden a to od pondělí do neděle. Pokud v tomto období vlastník nebo nájemník bytové jednotky nedostojí svých povinností, bude v následujícím týdnu tento úklid zajištěn výborem společenství vlastníků na náklady vlastníka dané bytové jednotky.
6. Způsobí-li vlastník, resp. uživatel bytu nebo jiná zjištěná osoba mimořádné znečištění společných prostor, chodníku nebo přilehlých udržovacích zelených ploch, nebo poškodí společný majetek společenství vlastníků, je tato osoba povinna toto znečištění, příp. škodu, neprodleně odstranit, jinak odstranění znečištění a způsobené škody, zajistí společenství vlastníků a náklady vyúčtuje vlastníkovi, který tuto škodu způsobil.
7. Vlastníci, nájemníci a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni udržovat pořádek a čistotu také v prostoru vyhrazeném pro kontejnery na smíšený i tříděný odpad a jsou povinni odhazovat odpad výhradně do těchto kontejnerů. Dále jsou povinni respektovat třídění odpadu a smíšený odpad neodhazovat do kontejnerů na tříděný odpad.
8. Výskyt lezoucího hmyzu nebo hlodavců v domě jsou uživatelé bytových jednotek povinni neprodleně ohlásit výboru společenství vlastníků a zpřístupnit bytovou jednotku v předem oznámeném termínu k dezinsekci nebo deratizaci dotčených prostor.
Čl. 8
Otevírání, zavírání a bezpečnost domu
1. Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně těch prostor, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody, apod. jsou podle rozhodnutí vlastníků uloženy na určeném místě.
2. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy.
3. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.
Čl. 9
Klid v domě
1. Vlastníci, nájemníci a ostatní spolubydlící osoby jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní vlastníky nadměrným hlukem.
2. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod., v sobotu, neděli a o svátcích do 8:00 hodin jsou vlastníci, nájemníci povinni dodržovat noční klid. Dále jsou povinni zavírat vchodové dveře při příchodu do budovy a odchodu z budovy.
3. V době nočního klidu je nutno zabránit jakémukoliv obtěžujícímu hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, praček a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. Rovněž je třeba zejména v době nočního klidu ztlumit zdroje reprodukovaného zvuku (TV, rozhlas apod.), aby hluk nepronikal do okolních bytů a společných prostor domu. Na upozornění vlastníků jednotky pracujících v nočních směnách anebo v jejichž domácnosti jsou děti mladší tří let, je vlastník jednotky povinen zajistit omezení hluku i ve dne.
4. Klid v domě jsou povinni zajistit a dodržovat i vlastníci nebytových prostor a nájemci společných prostor.
5. Stavební práce spojené s nadměrnou hlučností v domě je vlastník povinen předem oznámit vyvěšením na vývěskách společenství.
6. Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí a opravami v bytových jednotkách lze vykonávat pouze ve všední dny a v sobotu, a to v době od 8.00 hod. do 18.00 hod. V neděli a o svátcích nejsou stavební a rekonstrukční práce dovoleny. Výjimkou jsou práce v rámci odstraňování havárií a závad na přípojkách vody, odpadu, tepla a el. energie do bytových jednotek.
Čl. 10
Dodržování požární bezpečnosti
Všichni obyvatelé domu jsou povinni dodržovat požární bezpečnost a Požární řád dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně.
Čl. 11
Povinnosti bydlících v případě požáru
1. Každý bydlící, který zpozoruje požár je povinen jej uhasit, pokud je to možné, případně provést nutná opatření k zamezení jeho šíření a zajistit evakuaci.
2. Dále je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár a současně sdělit, kdo a odkud volá a kde a co hoří: veřejné ohlašovně požáru na tel. číslo 150
3. Chodby a schodiště musejí být pro případ evakuace vždy trvale volné.
4. Každý požár a to i takový, který se podaří obyvatelům uhasit vlastními silami, jsou obyvatelé domu povinni ohlásit výboru společenství.
5. Přehled důležitých telefonních čísel:
Všeobecná tísňová linka …………………………………………… 112
Hasiči ………………………………….……………………………… 150
Policie státní ………………….……………………………………… 158
Policie městská ……………………………………………………… 156
Záchranná služba …………………………………………………… 155
Plyn – hlášení poruch ……………………………………………… 1239
ČEZ, a.s. – elektrický proud – hlášení poruch ……………….… 840850860
SČVK,a.s. – vodovody a kanalizace – hlášení poruch ………… 840111111
Všeobecná havarijní služba – firma FAEN s.r.o. ……………… 474651276 (7:00 do 15:00)
602418050 (nepřetržitě)
Výtahová havarijní služba – firma FANAK s.r.o. ……………… 474621001
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající ze Stanov společenství
vlastníků a dalších právních předpisů.

Napsat komentář

 • RSS iDnes

  • KOMENTÁŘ: Proč fotbalová liga v novém fanoušky neláká Květen 20, 2019
   Když tenis před téměř padesáti lety na konci vyrovnaného setu zavedl zkrácenou hru zvanou tie-break, aby nedocházelo k nekonečným přestřelkám 15:13 nebo 26:24, konzervativci křičeli: „To je svatokrádež!“Další články k tématu:Fotbalová nadstavba získala nového partnera, společnost Mall.czPONEDĚLNÍK: Také jste čekali od nadstavby víc? Proč na ni lidi nechodí?Slávistická cesta z pekla do ráje za pět […]
  • Národní park České Švýcarsko ustupuje civilizaci. Ubude klidových území Květen 20, 2019
   Národní park České Švýcarsko přijde o čtyři procentní body klidových území. Rada a správa parku se dohodly na novém návrhu klidových zón. Ty jsou obdobou dřívějších prvních zón národního parku. Pro pohyb lidí tam platí nejpřísnější pravidla. Rozloha klidových míst se má zmenšit z 21 na 17 procent, ale budou celistvější.Další články k tématu:Místo auta […]
  • Nasadíme konkurenci, ať hráči neusnou na kafíčkách, slibují v Teplicích Květen 20, 2019
   Kdyby se kupovaly lístky, konečně by ve fotbalových Teplicích zahlásili vytoužené: Vyprodáno! Byť jen na diskusi s vedením skoro břitvoostrou. „Oceňuju, že s námi promluví jako chlapi,“ kvitoval prošedivělý fanda páteční debatu; pět desítek lidí obsadilo židle v tiskovém středisku, žádná nezbyla.Další články k tématu:Z teplické šelmy je gaučová kočka. Poháry jsou jenom sen. Ale […]
  • Šesťačka vrazila učiteli facku, spolužáci útok podporovali a bavili se Květen 20, 2019
   Fyzický útok proti jednomu z učitelů řeší od pátku vedení základní školy Za Chlumem v Bílině. Žákyně šesté třídy dala před zraky spolužáků facku jednomu z pedagogů. Podle vedení školy byl útok předem plánovaný. Další články k tématu:Prokopnuté dveře školního záchodu dovedly pedagogy k odhalení šikanyÚstí chce udržet učitele v problémových čtvrtích, dostanou peníze navícŽáci […]
  • Účastníka klimakempu legitimovali policisté nezákonně, rozhodl soud Květen 20, 2019
   Policisté zasahující během klimakempu na Mostecku v roce 2017 pochybili, když vyzvali k prokázání totožnosti jednoho z filmařů. O tom, že zásah policie byl nezákonný, rozhodl Městský soud v Praze. Informaci, kterou sdělilo hnutí Limity jsme my, bojující proti těžbě uhlí, potvrdila i mluvčí soudu.Další články k tématu:Aktivisté vnikli do dolu Bílina, policie jich přes […]
  • Trať na Lounsku se po vykolejení nákladního vlaku otevře do pátku Květen 20, 2019
   Železniční trať mezi Hřivicemi a Domoušicemi na Lounsku se po vykolejení nákladního vlaku otevře zřejmě do pátku. Vyplývá to z aktuálních informací Českých drah a Správy železniční dopravní cesty.Další články k tématu:Na Lounsku vykolejil nákladní vlak, poškodil několik kilometrů tratiDalší železniční tratě v Ústeckém kraji získal soukromý dopravceNa Litoměřicku srazil vlak muže, ten zraněním podlehl
  • Z teplické šelmy je gaučová kočka. Poháry jsou jenom sen. Ale proč? Květen 20, 2019
   Kouč teplických fotbalistů Stanislav Hejkal to přirovnání použil na dramatickou proměnu týmu v závěru sezony, platí však i pro celý klub. „Z dravé šelmy jsme se změnili na gaučovou kočku,“ láteřil po zbabraném finiši ligy.Další články k tématu:Krob do béčka, dalších pět hráčů pryč. Teplice začaly s čistkou v kádruTeplický Krob: Moc jsme si o […]
  • Dávidovo zlaté adieu. Teď půjdeme extrémní cestou, zní z Mostu Květen 20, 2019
   Peter Dávid rýžoval v házenkářském Mostě zlato, i pod ním pokračovala zlatá horečka, v sobotu si ale mohl notovat s Kabáty: „Tak se vrátím ve svý rodný Colorado, o tý zlatý žíle řeknu doma všem.“Další články k tématu:Hra o trůn posedmé v řadě pro házenkářky Mostu, trenér Dávid končíHázenkářky Poruby otočily sérii s Veselím a […]